MAASEUDUN DIGITALISAATIO ESILLÄ HAMPURISSA

Jatkuva digitalisaatio muuttaa vahvasti teollisuuden toimintamalleja sekä myös yhteiskunnan koko toimintaa. Se muuttaa tavan, jolla työskentelemme ja elämme, ja muuttaa ymmärrystämme alueista ja välimatkoista. Viime vuosina on tapahtunut merkittävää kehitystä erilaisilla aloilla, kuten kuljetusliikenteessä, terveydenhuollossa ja kaupallisessa toiminnassa. Digitaalisen kehityksen tahti vaihtelee eri paikkojen ja sektoreiden välillä, ja se riippuu monen muun asian ohella innovaatiokyvystä ja paikallisista toimijoista.

Mahdollisuudet ja haasteet

Digitalisaatio tarjoaa sekä mahdollisuuksia että myös haasteita. Kun digitaalinen tieto tulee saataville kaikkialla, teollisuusyritysten, yhtiöiden ja työntekijöiden sijaintipaikka muuttaa yhä joustavammaksi. On kuitenkin huolia, että taloudellinen kehitys keskittyy tietyille alueille eli useimmiten suurkaupunkialueille, koska niistä on jo löydettävissä paremmin kehittynyttä digitaalista infrastruktuuria ja valmiita innovaatiokeskittymiä. Lisäksi jatkuvat suurtrendit, kuten kaupungistuminen sekä kasvava luovaa työtä tekevä joukko, joka on yleensä sijoittuneena kaupunkeihin, tekevät siitä vielä todennäköisempää, että vain tietyt alueet hyötyvät digitalisaatiosta. Tässä mielessä digitalisaatio saattaa johtaa suurempiin sosiaalisiin ja alueellisiin eroihin, jolloin se saattaa mahdollisesti leventää kuilua kaupunkien ja maaseudun välillä. Näin ollen monille toimijoille suurkaupunkialueiden ulkopuolella herää kysymyksiä siitä, kuinka maaseudun paikkakunnat voivat pysyä digitalisaation tahdissa? Kuinka he voivat käyttää digitaalisen ajan mahdollisuuksia pitääkseen yllä palveluita, nostaakseen työllisyysastetta ja synnyttääkseen innovaatioita vastaten näin epäsuotuisiin demografisiin ja taloudellisiin suuntauksiin?

Hampurin konferenssi

Vuonna 2017 marraskuun 30. päivä järjestettiin ”Digitaalinen maaseutu – digitaalinen kaupunki. Polun rakentaminen yhdessä” -niminen konferenssi Saksassa Hampurin metropolialueen järjestämänä Neumünsterin kaupungissa. Konferenssissa käsiteltiin pääasiassa juuri edellä mainittuja kysymyksiä. Konferenssiin osallistui yli 150 osallistujaa Hampurin alueen eri kaupunginosista, kaupungeista ja kunnista, ja se tarjosi keskustelualustan paikallisille toimijoille. Konferenssissa vaihdettiin ideoita siitä, kuinka digitalisaatio voisi herättää parannuksia alueen elämänlaadussa, sijaintien houkuttelevuudessa yrityksille ja ihmisten mieltymyksille asuin- tai opiskelupaikan tai matkakohteen valinnan suhteen. Kaupunkien ja maaseudun yhteistyöprojektien ja verkostojen kautta alueiden välimatkan merkitystä voidaan vähentää, ja maaseudusta voidaan tehdä houkuttelevampi paikka niin asukkaille, työntekijöille, yrityksille kuin vierailijoillekin. Konferenssissa järjestettiin kahdeksan työpajaa, joissa käsiteltiin erilaisia aiheita esimerkiksi liikkuvuuden ja infrastruktuurin suhteen.

Hampurin konferenssi

Metropolialueeseen kuuluu maakuntia ja kaupunkeja

Hampurin metropolialue koostuu kahdestakymmenestä maakunnasta, maakuntien ulkopuolisista kaupungeista sekä yrityksistä ja sosiaaliorganisaatioista neljän Saksan osavaltion alueella Hampurissa, Ala-Saksissa, Schleswig-Holsteinissa ja Mecklenburg-Vorpommernissa. Siinä on kyseessä institutionaalinen yhteistyö keskustelun ja alueen yhteisten haasteiden selvittämisen kautta, ja se on tärkeä alusta, jonka avulla paikalliset ja alueelliset toimijat voivat toimia yhdessä. Hampurin metropolialueella tehdään yhteistyötä eri muodoissa ja eri toiminta-alueille alueellisen tärkeyden perusteella. Alueellinen konferenssi on yksi näistä muodoista, joka järjestetään säännöllisesti ja toimii ideoiden ja projektien vaihdannan paikkana tukien samalla alueen poliittista toimintaa.

Projektit

Uusimmassa konferenssissa osallistujat eri asuinalueilta ja erilaisista yritys- ja poliittisista taustoista saivat tietoa erilaisista projekteista. Eräs näistä projekteista oli Fraunhofer-instituutin tekemä kokeellisen ohjelmistosuunnittelun tutkimus nimeltään ”Digitaaliset kylät”. Projektin kahdessa mallikylässä esiteltiin ihmisten, organisaatioiden ja infrastruktuurien linkittämistä keskenään digitaalisten teknologioiden kautta. Toinen konferenssin aikana esitelty projekti oli ”Digitaalinen alue”, jossa käsiteltiin Saksan Kielin aluetta. Molemmissa projekteissa käsiteltiin digitalisaation kasvattamista maaseutualueilla. Yksi lähestymistapa on luoda innovaatioalueita maaseudulle, mitkä sisältävät yhdistettyjä työskentelytiloja, toimistoja startup-yrityksille, jaettuja toimitiloja ja seminaarihuoneita. Näiden lisäksi tarjotaan tilaa ja moderni infrastruktuuri luovuudelle, innovaatioille ja verkostoitumiselle. Toinen lähestymistapa on digitaaliset keskittymät, joiden tarkoitus on auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarjoamalle niille koulutusta, jonka avulla yritykset maaseudulla voivat kohdata digitaaliajan voitokkaasti.